Obsah

1. Nevyhovujúci tovar

2. Nesprávny alebo poškodený tovar

3. Tovar poškodený v záručnej dobe

1. Nevyhovujúci tovar

Ak ste obdržali tovar, ktorý ste si neobjednali, alebo je tovar poškodený, čo najskôr nás kontaktujte a pošlite nám fotografiu/fotografie tovaru. Ak sa Vám zdá, že balík je poškodený, odfoťte ho pred rozbalením a pošlite nám fotografiu/fotografie, aby sme mali dôkaz pre kuriérsku spoločnosť.

Následne nám poškodený alebo nesprávny tovar s protokolom a dokladom o kúpe vráťte osobne alebo poštou do nášho sídla.

Zásielka musí obsahovať sprievodný protokol o vrátení tovaru, respektíve vyplnený formulár Odstúpenie od zmluvy a doklad o kúpe.

Po obdržaní zásielky Vám podľa dohody buď zašleme správny tovar, nepoškodený tovar alebo vrátime peniaze (vrátane poštovného, ak ste nám vrátili celú objednávku).

2. Nesprávny alebo poškodený tovar

Objednaný tovar (celú objednávku alebo len niektoré položky) nám môžete do 14 dní od doručenia vrátiť bez udania dôvodu a my Vám do 14 dní vrátime peniaze. Poštovné za dodanie tovaru k nám v tomto prípade hradíte Vy . Tovar musí byť nepoškodený a v pôvodnom obale. Vždy nás ale kontaktujte, my sa pokúsime pomôcť a vyriešiť problém, ktorý s tovarom máte.

Zásielka musí obsahovať sprievodný protokol o vrátení tovaru, respektíve vyplnený formulár Odstúpenie od zmluvy a doklad o kúpe.

Ak chcete vymeniť tovar za iný, vytvorte si novú objednávku a odpočítame z jej výšky sumu za vrátený tovar. V tomto prípade hradíte poštovné k nám aj od nás Vy.

Tovar s protokolom a dokladom o kúpe nám môžete vrátiť v našom sídle alebo zaslať kuriérom, či poštou na adresu:

TV AV Elektronic s.r.o.
Pribinova 8725/54
010 01 Žilina

Odporúčame zásielku poistiť na hodnotu tovaru, ktorý nám posielate naspäť.

3. Tovar poškodený v záručnej dobe

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Záručným listom (vo forme dokladu o kúpe) je faktúra.

Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie poškodenie tovaru, ani na vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, ktorému tovar slúži, vady alebo poškodenia spôsobené užívaním v rozpore s pokynmi výrobcu, drobné vady alebo poškodenia zodpovedajúce bežnému opotrebeniu bez relevantného vplyvu na funkčnosť tovaru, ani na vady alebo poškodenia spôsobené vplyvom nepredpokladaných (z pohľadu účelu, ktorému tovar slúži) fyzikálnych javov, prírodných síl alebo iných nežiadúcich vonkajších okolností.

Ak chcete tovar reklamovať, potom nás kontaktujte a pošlite nám fotografiu/fotografie tovaru. Následne nám tovar s protokolom a dokladom o kúpe vráťte osobne alebo poštou do nášho sídla.

Zásielka musí obsahovať sprievodný protokol o vrátení tovaru, respektíve vyplnený formulár Odstúpenie od zmluvy a doklad o kúpe.

Po obdržaní zásielky Vám do 30 dní zašleme vyrozumenie o vybavení reklamácie a v prípade, ak reklamáciu uznáme, zašleme Vám opravený tovar, vymenený identický tovar (bez vád), náhradný tovar v hodnote do výšky reklamovaného tovaru (ak sa reklamovaný tovar nedá opraviť a Vy budete súhlasiť s takýmto vybavením reklamácie) alebo Vám vrátime kúpnu cenu reklamovaného tovaru, prípadne sa s Vami po dohode vysporiadame formou poskytnutia primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo aj iným obojstranne akceptovateľným spôsobom. V prípade, že reklamáciu nevybavíme v 30 dňovej lehote, máte právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny. V prípade uznanej reklamácie máte okrem uvedeného právo na úhradu nevyhnutných nákladov (poštovné), ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Ak reklamujete tovar počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamáciu môžeme zamietnuť len na základe odborného posúdenia (bez ohľadu na jeho výsledok znášame náklady na jeho vyhotovenie my).

Ak reklamujete tovar po uplynutí 12 mesiacov od kúpy a reklamáciu Vám neuznáme, vo vyrozumení o vybavení reklamácie Vás budeme informovať o tom, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba) za účelom preverenia nášho stanoviska. V prípade, že výsledok odborného posudku bude znieť vo Váš prospech, môžete reklamáciu uplatniť znova a my už nie sme oprávnení zamietnuť ju. Počas vykonávania odborného posúdenia neplynie záručná lehota. Ak je reklamovaný tovar zaslaný na odborné posúdenie nami označenej určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V prípade, ak nevyužijete na odborné posúdenie nami označenú určenú osobu, náklady na odborné posúdenie a s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame len v prípade, ak z takéhoto odborného posúdenia vyplynie naša zodpovednosť za reklamovanú vadu. V tomto prípade sme povinní uhradiť Vám náklady na odborné posúdenie a s tým spojené účelne vynaložené náklady do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie.