Obsah

1. Základné ustanovenia

2. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)

3. Povinnosti predávajúceho

4. Povinnosti kupujúceho

5. Cena tovaru

6. Ochrana súkromia a osobných údajov

7. Riešenie sporov

1. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi predávajúcim - TV AV Elektronic s.r.o., Pribinova 8725/54, Žilina  010 01, Slovensko, IČO 31587330 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj tovaru na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "internetová stránka predávajúceho" alebo "web predávajúceho"). Tieto podmienky dopĺňajú reklamačné, platobné, organizačné a všetky ostatné podmienky špecifikované v sekciách, resp. podstránkach webu predávajúceho, na ktoré sa v tejto sekcii odkazuje (ďalej všetko spolu aj "obchodné a reklamačné podmienky").

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dohľadu, za@soi.sk, tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 a https://www.soi.sk.

1.1. Obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Súčasťou zmluvy sú obchodné a reklamačné podmienky platné v deň uzatvorenia zmluvy.

1.2. Obchodné podmienky sa riadia platnými zákonmi SR.

1.3. Zobrazenie tovaru na stránke internetového obchodu je ilustračné. Parametre tovaru napr. hmotnosť, farba, rozmery a ďalšie vlastnosti sú udávané výrobcom. Za prípadné nepresnosti sa ospravedlňujeme.

2. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)

2.1. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len: "objednávka") zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho. Zaslaním objednávky kupujúci slobodne a vážne vyjadruje svoj návrh predávajúcemu uzavrieť za podmienok špecifikovaných v obchodných a reklamačných podmienkach predávajúceho kúpnu zmluvu na tovar špecifikovaný v objednávke, a to za cenových, platobných, dodacích a prípadne aj ostatných zmluvných a organizačných podmienok špecifikovaných v objednávke.

2.2. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky, ktoré je zároveň aj akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho. Oznámenie o prijatí obsahuje názov a špecifikáciu tovaru, jeho konečnú cenu, spôsob, podmienky a cenu zvoleného druhu doručenia tovaru, údaj o predpokladanej lehote doručenia tovaru, adresu miesta doručenia tovaru, údaje o predávajúcom a ostatné potrebné a zákonom predpísané informácie.

2.3. V prípade nedoručenia oznámenia o prijatí objednávky do 24 hodín má kupujúci povinnosť kontaktovať predávajúceho e-mailom.

2.4. Predávajúci informuje kupujúceho o stave spracovania objednávky e-mailovými správami a prostredníctvom sekcie "Objednávky".

3. Povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci sa uzavretím kúpnej zmluvy (t. zn. akceptáciou objednávky) zaväzuje, že pod podmienkou predchádzajúcej riadnej úhrady kúpnej ceny a sprievodných služieb v zmysle objednávky kupujúceho a týchto obchodných a reklamačných podmienok kupujúcemu dodá:

  • Tovar v druhu, množstve, akosti, v dodacej lehote, na zvolenú adresu doručenia, za cenu a všetkých ostatných podmienok špecifikovaných v akceptovanej objednávke,
  • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,
  • Platný daňový doklad - faktúru v elektronickej forme v sekcii "Objednávky" kupujúceho.

Vyššie uvedené ustanovenia tohto bodu sa v časti, ktorou sa dodávka podmieňuje predchádzajúcou úhradou kúpnej ceny a sprievodných služieb neaplikujú, pokiaľ kupujúci uskutoční v objednávke voľbu platobných podmienok formou dobierky, prípadne formou hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje na dodávku podľa odrážok vyššie už momentom akceptovania objednávky kupujúceho.

3.2. Predávajúci nezodpovedá za:

  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
  • Za poškodenie zásielky zavinené poštou, kuriérskou alebo inou doručovacou službou.
  • Prípadné nedodanie alebo neskoré dodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3.3. V prípade ak objednaný tovar nie je dostupný podľa údajov uvedených na stránke internetového obchodu, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. Kupujúci je na základe tejto skutočnosti oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne na základe dohody s predávajúcim upraviť objednávku.

4. Povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

  • 1. Pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár na webe predávajúceho a poskytnúť predávajúcemu presné a správne údaje (vyžadované objednávkovým formulárom) potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle objednávky,
  • 2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad predávajúceho bezodkladne kontaktovať a informovať ho o zistených nedostatkoch.
  • 3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania akceptovanej objednávky a zaplatiť cenu za doručenie tovaru (prípadne za iné sprievodné služby vzťahujúce sa k dodávke).

4.2. V prípade, ak kupujúci zvolí platbu prevodom na účet a neuhradí sumu uvedenú v potvrdení objednávky do 14 dní odo dňa akceptácie objednávky, alebo ak kupujúci neprevezme pripravenú objednávku na predajni alebo odbernom mieste do 14 dní od pripravenia na prevzatie, kúpna zmluva sa bez ďalšieho od počiatku zrušuje (v prípade, ak kupujúci pred zrušením kúpnej zmluvy poskytol predávajúcemu finančné prostriedky, tieto mu budú vrátené, a to rovnakým spôsobom, akým kupujúci uhradil finančné prostriedky predávajúcemu).

4.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

4.4. Kupujúci akceptuje daňový doklad (faktúru) v elektronickej forme s doručovaním do príslušnej časti sekcie "Objednávky" a e-mailom na adresu uvedenú pri objednávke.

4.5. Pri všetkých platobných variantoch s výnimkou platby na dobierku a platby v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere platí, že platbu za objednávku je kupujúci povinný zaplatiť formou preddavku. Povinnosť na zaplatenie preddavku sa považuje za splnenú v momente pripísania finančných prostriedkov na náš bankový účet. V prípade nákupu cez splátkovú spoločnosť platí, že povinnosť zaplatiť preddavok je splnená v momente, v ktorom bude na náš bankový účet pripísaná akontácia.

5. Cena tovaru

5.1. Ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. Zmena cien je vyhradená. Pri objednaní tovaru platí vždy cena, ktorá bola uvedená v momente vykonania objednávky, je uvedená na objednávkovom formulári aj potvrdení prijatia objednávky. Táto cena zahŕňa akciové zľavy a individuálne vernostné zľavy, preto sa môže v čase meniť.

5.2. Dokladom o predaji je elektronická faktúra, ktorá je dostupná v sekcii "Objednávky", a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa zvoleného druhu dopravy tovaru.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, ktorého cena bola v dôsledku technickej chyby výrazne odlišná od štandardnej predajnej ceny.

5.4. V prípade, že kupujúci použije zľavový kupón, suma objednávky po uplatnení kupónu musí byť najmenej 0,99 €. Ak kupujúci nevyužije plnú hodnotu zľavového kupónu, môže si vyžiadať nový kupón v hodnote nevyužitej hodnoty pôvodného kupónu.

6. Ochrana súkromia a osobných údajov

6.1. Komplexné informácie o ochrane súkromia a osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

6.2. Pokiaľ kupujúci ešte nemá vytvorený užívateľský účet, súčasťou zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorý vznikol podľa týchto obchodných podmienok, je vytvorenie užívateľského účtu kupujúceho. Užívateľský účet, okrem iného, uľahčuje evidenciu objednávok, reklamácii a osobných údajov. Viac informácií nájdete v sekcii Všeobecné podmienky účtu.

6.3. TV AV Elektronic, s.r.o. nemá prístup k číslu platobnej karty alebo iným platobným údajom, ktoré zákazník zadá na stránkach platobných portálov pri platbe za objednávku. V procese platby nie sú prenášané žiadne citlivé údaje medzi predávajúcim a prevádzkovateľom platobného portálu.

6.4. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

7. Riešenie sporov

7.1. Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou o nápravu (e-mailom na tvav@tvav.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, objednávku, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke Riešenie sporov online.

7.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.