1. Základné informácie

 1. Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť TV AV Elektronic s.r.o., Pribinova 8725/54, Žilina  010 01, Slovensko a IČO 31587330 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“).
 2. Táto stránka je prístupná na doméne eshop.tvav.sk.
 3. Na plné využívanie tejto stránky je nevyhnutné, aby si návštevníci vytvorili užívateľské konto. Toto konto umožňuje návštevníkom používať služby uvedené v článku 3. Vytvorenie a správa (prevádzkovanie) konta je bezplatné. V rámci stránky sa užívateľské konto môže označovať aj ako účet alebo profil.

2. Uzatvorenie zmluvy k užívateľskému kontu

 1. K vytvoreniu užívateľského konta a jeho následnej správe zo strany prevádzkovateľa dochádza na základe zmluvy medzi návštevníkom stránky a prevádzkovateľom. K vytvoreniu užívateľského konta môže dôjsť v nasledujúcom prípade: pri registrácii na stránke formou priameho vytvorenia užívateľského konta cez formulár dostupný v hlavičke stránky (tlačidlo "Prihlásenie" a odkaz "Registrácia").
 2. Návštevník odsúhlasením týchto všeobecných podmienok slobodne a vážne vyjadruje svoju vôľu uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom, na základe ktorej dôjde vytvoreniu užívateľského konta a jeho následnej správe v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a jej ukončenie sa riadi článkom 7.
 4. Návštevník sa uzatvorením zmluvy stáva registrovaným užívateľom.

3. Služby poskytované prevádzkovateľom

 1. Prevádzkovateľ poskytuje registrovaným užívateľom niekoľko služieb, ktoré nie sú pre ostatných (neregistrovaných) dostupné:
  1. Zákaznícke konto so zoznamom všetkých objednávok užívateľa, vrátane ich aktuálneho stavu,
  2. Automatické vyplnenie údajov pri vytváraní objednávky podľa údajov uložených v zákazníckom konte.
 2. Zoznam, funkcionalita a dostupnosť týchto služieb sa môžu v čase meniť a prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo zrušiť niektoré služby, ak ich z prevádzkových dôvodov nedokáže ďalej poskytovať.
 3. Pri poskytovaní služieb sa riadime spätnou väzbou od našich užívateľov, ale nie vždy je možné vyhovieť všetkým. Snažíme sa vždy nájsť riešenie, ktoré vyhovuje absolútnej väčšine užívateľov..

4. Údaje uložené v užívateľskom konte

 1. Prevádzkovateľ pre potreby poskytovania služieb (ako sú uvedené v článku 3 vyššie) spracúva rôzne druhy údajov registrovaných užívateľov, z ktorých niektoré sú osobnými údajmi. Viac informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.
 2. Medzi údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva patria:
  1. E-mailová adresa, ktorá je základným unikátnym identifikátorom užívateľa,
  2. Bežné osobné a kontaktné údaje, ak nám ich užívateľ poskytne,
  3. Cookies,
  4. Objednávky uskutočnené cez užívateľské konto,
  5. Užívateľské nastavenia konta.
 3. Registrovaný užívateľ môže prezerať údaje uložené v jeho užívateľskom konte v sekcii "Môj účet". V tejto sekcii môže užívateľ meniť svoje kontaktné údaje, prihlasovacie heslo a zobraziť prehľad vytvorených objednávok.

5. Pravidlá konta a povinnosti registrovaných užívateľov

 1. Registrovaným užívateľom sa môže stať každá fyzická osoba vo veku 16 a viac rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu registrovať len po zaslaní písomného súhlasu zákonného zástupcu na adresu eshop@tvav.sk.
 2. Každá fyzická osoba môže mať v jednom čase vytvorené najviac jedno užívateľské konto.
 3. Zoznam pravidiel a povinností sa môže časom meniť, dopĺňať a spresňovať v záujme ochrany duševného vlastníctva, reflektovania zmien v zákonoch a reflektovania potrieb užívateľov.
 4. Porušenie týchto pravidiel a povinností môže mať za následok dočasné alebo trvalé obmedzenie poskytovania niektorých služieb pre užívateľa v porušení. V opakovaných alebo závažných prípadoch má prevádzkovateľ právo ukončiť zmluvu (zablokovať alebo zmazať užívateľské konto) alebo blokovať prístup návštevníka na stránku.

6. Autorské a licenčné dojednanie

 1. Pridaním diskusného príspevku, článku, inzerátu, komentáru, výjazdu, fotografie alebo iného materiálu na túto stránku nám pre prípad, ak by mal byť takýto výstup predmetom duševného vlastníctva ako registrovaný užívateľ udeľuješ nevýhradnú licenciu na použitie diela (t. j. príslušného výstupu predstavujúceho predmet duševného vlastníctva), a to za nasledujúcich podmienok:
  1. spôsob použitia diela podľa ust. § 19 ods. 4 písm. c) a f) Autorského zákona (t. j. zaradenie do databázy a uvedenie diela na verejnosti),
  2. v neobmedzenom rozsahu (podľa § 67 Autorského zákona),
  3. po celý čas trvania majetkových práv autora k dielu,
  4. bez nároku na finančnú odplatu (za protihodnotu v tejto súvislosti považujeme Tvoju možnosť používať funkcie tohoto webu),
  5. so súhlasom autora na udelenie sublicencie tretej osobe a s tým, že
  6. sme oprávnení rozhodnúť o odstránení diela z nášho webu a ostatných platforiem v prípade, ak porušuje pravidlá podľa článku 5.
 2. Udelená licencia sa vzťahuje aj používanie na ďalších webových stránkach a sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram) a iných platformách (YouTube kanály) patriacich prevádzkovateľovi.
 3. Pokiaľ diskusný príspevok, článok, inzerát, komentár, výjazd, fotografia, audio vizuálny záznam alebo iný materiál, ktorý si pridal na túto stránku nie je autorským dielom, resp. predmetom duševného vlastníctva, berieš pri zohľadnení vyššie uvedeného na vedomie, že pridanie takéhoto príspevku na túto stránku zodpovedá Tvojmu súhlasu s použitím prejavu Tvojej osobnosti, resp. osobnej povahy spôsobom zodpovedajúcim účelom a cieľom, pre ktoré prevádzkujeme túto stránku  (viď úvodu týchto podmienok). Zachovávanie obsahu a logická nadväznosť v rámci diskusií sú pre dosiahnutie týchto cieľov kľúčové, a preto pridaním príspevku súhlasíš s tým, aby všetky (pokiaľ to bude možné) Tvoje príspevky po obsahovej stránke ostali na našom webe zachované aj potom, ako sa rozhodneš odstrániť svoje užívateľské konto, avšak už len v anonymizovanej forme, to znamená tak, aby sa nedali spojiť s Tvojou osobou, respektíve s identitou, ktorú si si na našom webe vytvoril.

7. Ukončenie zmluvy

 1. Zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, resp. zmluvu uzavretú podľa článku 2 medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, je možné ukončiť kedykoľvek zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu tvav@tvav.sk.
  1. Po potvrdení zmazania konta prevádzkovateľ odstráni všetky osobné údaje užívateľa (s výnimkou osobných údajov spracúvaných na iný účel ako na správu užívateľského konta).
  2. Prevádzkovateľ má lehotu 30 dní na odstránenie osobných údajov zo záloh.
 2. Zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, resp. zmluvu uzavretú podľa článku 2 medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, môže prevádzkovateľ jednostranne ukončiť v prípade opakovaného alebo závažného porušenia pravidiel konta a/alebo povinností registrovaného užívateľa (v zmysle článku 5.) zo strany registrovaného užívateľa.