1. Základné informácie

 1. Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť TV AV Elektronic s.r.o., Pribinova 8725/54, Žilina  010 01, Slovensko a IČO 31587330 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“).
 2. Táto stránka je prístupná na doméne eshop.tvav.sk.
 3. Na plné využívanie tejto stránky je nevyhnutné, aby si návštevníci vytvorili užívateľské konto. Toto konto umožňuje návštevníkom používať služby uvedené v článku 3. Vytvorenie a správa (prevádzkovanie) konta je bezplatné. V rámci stránky sa užívateľské konto môže označovať aj ako účet alebo profil.

2. Uzatvorenie zmluvy k užívateľskému kontu

 1. K vytvoreniu užívateľského konta a jeho následnej správe zo strany prevádzkovateľa dochádza na základe zmluvy medzi návštevníkom stránky a prevádzkovateľom. K vytvoreniu užívateľského konta môže dôjsť v nasledujúcom prípade: pri registrácii na stránke formou priameho vytvorenia užívateľského konta cez formulár dostupný v hlavičke stránky (tlačidlo "Prihlásenie" a odkaz "Registrácia").
 2. Návštevník odsúhlasením týchto všeobecných podmienok slobodne a vážne vyjadruje svoju vôľu uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom, na základe ktorej dôjde vytvoreniu užívateľského konta a jeho následnej správe v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a jej ukončenie sa riadi článkom 7.
 4. Návštevník sa uzatvorením zmluvy stáva registrovaným užívateľom.

3. Služby poskytované prevádzkovateľom

 1. Prevádzkovateľ poskytuje registrovaným užívateľom niekoľko služieb, ktoré nie sú pre ostatných (neregistrovaných) dostupné:
  1. Zákaznícke konto so zoznamom všetkých objednávok užívateľa, vrátane ich aktuálneho stavu,
  2. Automatické vyplnenie údajov pri vytváraní objednávky podľa údajov uložených v zákazníckom konte.
 2. Zoznam, funkcionalita a dostupnosť týchto služieb sa môžu v čase meniť a prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo zrušiť niektoré služby, ak ich z prevádzkových dôvodov nedokáže ďalej poskytovať.
 3. Pri poskytovaní služieb sa riadime spätnou väzbou od našich užívateľov, ale nie vždy je možné vyhovieť všetkým. Snažíme sa vždy nájsť riešenie, ktoré vyhovuje absolútnej väčšine užívateľov..

4. Údaje uložené v užívateľskom konte

 1. Prevádzkovateľ pre potreby poskytovania služieb (ako sú uvedené v článku 3 vyššie) spracúva rôzne druhy údajov registrovaných užívateľov, z ktorých niektoré sú osobnými údajmi. Viac informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.
 2. Medzi údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva patria:
  1. E-mailová adresa, ktorá je základným unikátnym identifikátorom užívateľa,
  2. Bežné osobné a kontaktné údaje, ak nám ich užívateľ poskytne,
  3. Cookies,
  4. Objednávky uskutočnené cez užívateľské konto,
  5. Užívateľské nastavenia konta.
 3. Registrovaný užívateľ môže prezerať údaje uložené v jeho užívateľskom konte v sekcii "Môj účet". V tejto sekcii môže užívateľ meniť svoje kontaktné údaje, prihlasovacie heslo a zobraziť prehľad vytvorených objednávok.

5. Pravidlá konta a povinnosti registrovaných užívateľov

 1. Registrovaným užívateľom sa môže stať každá fyzická osoba vo veku 16 a viac rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu registrovať len po zaslaní písomného súhlasu zákonného zástupcu na adresu eshop@tvav.sk.
 2. Každá fyzická osoba môže mať v jednom čase vytvorené najviac jedno užívateľské konto.
 3. Zoznam pravidiel a povinností sa môže časom meniť, dopĺňať a spresňovať v záujme ochrany duševného vlastníctva, reflektovania zmien v zákonoch a reflektovania potrieb užívateľov.
 4. Porušenie týchto pravidiel a povinností môže mať za následok dočasné alebo trvalé obmedzenie poskytovania niektorých služieb pre užívateľa v porušení. V opakovaných alebo závažných prípadoch má prevádzkovateľ právo ukončiť zmluvu (zablokovať alebo zmazať užívateľské konto) alebo blokovať prístup návštevníka na stránku.

6. Autorské a licenčné dojednanie

 1. Pridaním diskusného príspevku, článku, inzerátu, komentáru, výjazdu, fotografie alebo iného materiálu na túto stránku nám pre prípad, ak by mal byť takýto výstup predmetom duševného vlastníctva ako registrovaný užívateľ udeľuješ nevýhradnú licenciu na použitie diela (t. j. príslušného výstupu predstavujúceho predmet duševného vlastníctva), a to za nasledujúcich podmienok:
  1. spôsob použitia diela podľa ust. § 19 ods. 4 písm. c) a f) Autorského zákona (t. j. zaradenie do databázy a uvedenie diela na verejnosti),
  2. v neobmedzenom rozsahu (podľa § 67 Autorského zákona),
  3. po celý čas trvania majetkových práv autora k dielu,
  4. bez nároku na finančnú odplatu (za protihodnotu v tejto súvislosti považujeme Tvoju možnosť používať funkcie tohoto webu),
  5. so súhlasom autora na udelenie sublicencie tretej osobe a s tým, že
  6. sme oprávnení rozhodnúť o odstránení diela z nášho webu a ostatných platforiem v prípade, ak porušuje pravidlá podľa článku 5.
 2. Udelená licencia sa vzťahuje aj používanie na ďalších webových stránkach a sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram) a iných platformách (YouTube kanály) patriacich prevádzkovateľovi.
 3. Pokiaľ diskusný príspevok, článok, inzerát, komentár, výjazd, fotografia, audio vizuálny záznam alebo iný materiál, ktorý si pridal na túto stránku nie je autorským dielom, resp. predmetom duševného vlastníctva, berieš pri zohľadnení vyššie uvedeného na vedomie, že pridanie takéhoto príspevku na túto stránku zodpovedá Tvojmu súhlasu s použitím prejavu Tvojej osobnosti, resp. osobnej povahy spôsobom zodpovedajúcim účelom a cieľom, pre ktoré prevádzkujeme túto stránku  (viď úvodu týchto podmienok). Zachovávanie obsahu a logická nadväznosť v rámci diskusií sú pre dosiahnutie týchto cieľov kľúčové, a preto pridaním príspevku súhlasíš s tým, aby všetky (pokiaľ to bude možné) Tvoje príspevky po obsahovej stránke ostali na našom webe zachované aj potom, ako sa rozhodneš odstrániť svoje užívateľské konto, avšak už len v anonymizovanej forme, to znamená tak, aby sa nedali spojiť s Tvojou osobou, respektíve s identitou, ktorú si si na našom webe vytvoril.

7. Ukončenie zmluvy

 1. Zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, resp. zmluvu uzavretú podľa článku 2 medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, je možné ukončiť kedykoľvek zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu tvav@tvav.sk.
  1. Po potvrdení zmazania konta prevádzkovateľ odstráni všetky osobné údaje užívateľa (s výnimkou osobných údajov spracúvaných na iný účel ako na správu užívateľského konta).
  2. Prevádzkovateľ má lehotu 30 dní na odstránenie osobných údajov zo záloh.
 2. Zmluvný vzťah medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, resp. zmluvu uzavretú podľa článku 2 medzi registrovaným užívateľom a prevádzkovateľom, môže prevádzkovateľ jednostranne ukončiť v prípade opakovaného alebo závažného porušenia pravidiel konta a/alebo povinností registrovaného užívateľa (v zmysle článku 5.) zo strany registrovaného užívateľa.

 

Kontakt

28.02.2024

TV AV Elektronic s. r. o.
Pribinova 8725/54
010 01  Žilina
 
IČO: 31587330
IČ DPH: SK2020443788
Číslo účtu: 2627816280/1100

GPS súradnice (mapa): 49.202822 (49° 12' 10.1586"), 18.748984 (18° 44' 56.3424")

Zákaznícka linka: +421 41 290 1910.

E-mailové kontakty:

Otváracie hodiny

Pondelok 08:30 - 11:30 Obedná prestávka 12:30 - 17:00
Utorok 08:30 - 11:30 Obedná prestávka 12:30 - 17:00
Streda 09:30 - 11:30 Obedná prestávka 12:30 - 18:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 Obedná prestávka 12:30 - 17:00
Piatok 08:30 - 11:30 Obedná prestávka 12:30 - 17:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Mapa

Obsah

1. Základné ustanovenia

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

3. Zákonný dôvod, účel spracovania a doba uchovania osobných údajov

4. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

5. Prenos osobných údajov mimo EÚ

6. Použitie osobných údajov na profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie

7. Vaše práva ako dotknutej osoby

1. Základné ustanovenia

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t. j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

Prevádzkovateľ osobných údajov: spoločnosť TV AV Elektronic s.r.o., Pribinova 8725/54, Žilina  010 01, Slovensko, IČO 31587330, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1221/L.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje, prosím, prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy tvav@tvav.sk. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Osobné údaje získavame priamo od Vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.

2.2. Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

2.3. Vaše osobné údaje ste povinní poskytnúť ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Taktiež ste povinní poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi Vami a prevádzkovateľom.

2.4. Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť uzatvorenie zmluvy s Vami, príp. jej plnenie.

2.5. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

2.6. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme (čl. 21 GDPR). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

3. Zákonný dôvod, účel spracovania a doba uchovania osobných údajov

Tu nájdete zoznam účelov, ich právne základy a dobu uchovávania Vašich osobných údajov.

3.1. Vytvorenie a správa užívateľského konta

 • Všetci registrovaní užívatelia tejto stránky majú  k dispozícii užívateľské konto, ktoré im umožňuje využívať služby, ktoré táto stránka ponúka. Všetky informácie o vytvorení a správe sa nachádzajú v sekcii Všeobecné podmienky účtu. Aké osobné údaje budú na tento účel spracúvané závisí do veľkej miery od toho, aké osobné údaje Vy sa mi nahráte na stránku resp. sprístupníte na stránke.
 • Právny základ: zmluvný vzťah
 • Doba uchovávania: do 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu

3.2. Spracovanie objednávok v e-shope a na predajniach

 • Na spracovanie objednávok z nášho e-shopu, prípadne na našich predajniach, potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje.
 • Právny základ: zmluvný vzťah
 • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia objednávky

3.3. Doručovanie objednávok a vratiek

 • Na doručenie objednávok z nášho e-shopu, prípadne doručenie vráteného alebo reklamovaného tovaru, potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje. Tieto údaje sú poskytnuté aj tretím stranám ako sú prepravné spoločnosti za účelom faktického doručenia zásielky.
 • Právny základ: zmluvný vzťah
 • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia objednávky

3.4. Spracovanie reklamácii

 • Na spracovanie vráteného tovaru a reklamácii potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje.
 • Právny základ: zmluvný vzťah
 • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia reklamácie

3.5. Účtovníctvo a daňová agenda

 • Účtovné doklady vystavené na základe objednávky v e-shope a niektoré údaje sú poskytnuté finančnej správe na splnenie si zákonných povinností.
 • Právny základ: zákon
 • Doba uchovávania: 10 rokov od vystavenia účtovného dokladu

3.6. Zákaznícka podpora

 • Zákazníci nás môžu kontaktovať na našej zákazníckej linke alebo emailovej adrese zákazníckej podpory. Ich osobné údaje (ak nám ich poskytnú) sú spracúvané pre účel zodpovedania otázok a vybavenia požiadaviek. V prípade kontaktovania formou telefonickej linky bude ich hovor nahrávaný. Ak sa otázka či požiadavka týka existujúcej objednávky, právnym základom spracovania je zmluvný vzťah vyplývajúci z uskutočnenej objednávky. V opačnom prípade je právnym základom oprávnený záujem a doba uchovávania je kratšia.
 • Právny základ: zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem (na poskytovaní kvalitnej zákazníckej podpory a riešení prípadných sťažností)
 • Doba uchovávania: 5 rokov alebo 3 mesiace

3.7. Kybernetická bezpečnosť

 • Aby sme vedeli chrániť naše servery a užívateľské kontá pred útokmi a spamom, potrebujeme zbierať a analyzovať záznamy o prístupoch na túto stránku. Automatizovanou alebo ručnou analýzou týchto záznamov dokážeme objaviť a blokovať pokusy o útoky alebo spam. V záznamoch sa okrem IP adresy nenachádzajú žiadne osobné údaje.
 • Právny základ: oprávnený záujem
 • Doba uchovávania: 6 mesiacov

3.8. Analytika používania portálu

 • Pre potreby zlepšovania služieb poskytovaných touto stránkou potrebujeme mať prístup k analytickým údajom v platformách ako Google Analytics a podobných. Spracúvané údaje sú anonymné a jediným potrebným identifikátorom je cookie, na ktorý nám môžete (ale nemusíte) dať súhlas.
 • Právny základ: súhlas
 • Doba uchovávania: 1 rok, respektíve do zmazania cookies
 • Možnosť odvolania súhlasu: v sekcii Správa cookies je možné odvolať súhlas pre jednotlivé kategórie cookies.

3.9. Kamerový systém

 • Naše sídlo a priestory sú monitorované kamerovým systémom pre účely ochrany majetku a zdravia našich zamestnancov a zákazníkov. Oznámenie o monitorovaní priestorov sa nachádza pri vstupe do priestorov.
 • Právny základ: oprávnený záujem (na ochrane majetku a zdravia)
 • Doba uchovávania: 14 dní

3.10. Nábor zamestnancov a spolupracovníkov

 • Pri nábore nových zamestnancov alebo spolupracovníkov spracúvame osobné údaje v nevyhnutnej miere pre potreby výberového konania na pozíciu, na ktorú sa kandidát hlási. V prípade, že nám kandidát dá osobitný súhlas na uchovanie jeho CV a údajov, môžeme kandidáta kontaktovať a pozvať na pohovor ak sa v budúcnosti otvorí relevantná pozícia pre jeho profil.
 • Právny základ: predzmluvný vzťah / súhlas
 • Doba uchovávania: 3 mesiace po ukončení náboru na pozíciu / 2 roky

4. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

4.1. V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

4.2. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • poskytovatelia platobnej brány umožňujúce online platby,
 • poskytovatelia poštových a doručovacích služieb,
 • poskytovatelia služieb v oblasti spracovania objednávok a zákazníckej podpory e-shopu,
 • poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 • externí dodávatelia programátorských prác a správy systému,
 • spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi účtovných, auditných alebo personalistických služieb,
 • spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi,
 • spoločnosť zabezpečujúca nezávislé hodnotenie objednávok v e-shope,
 • advokát,
 • exekútor,
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 • banka.

4.3. V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

5. Prenos osobných údajov mimo EÚ

5.1. Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

6. Použitie osobných údajov na profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie

6.1. Vaše osobné údaje môžu byť použité na profilovanie zákazníckeho správania pre zlepšenie ponuky produktov. Údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, keďže výsledkom ich spracovania je všeobecné zlepšenie funkcionality e-shopu. Prostredníctvom vlastného algoritmu na základe produktov, ktoré ste v minulosti kúpili, vygenerujeme všeobecný zoznam odporúčaného tovaru. Produkty z tohto zoznamu sú viditeľné v sekcii "Obľúbené" na úvodnej stránke e-shopu. Proti tomuto spracovaniu údajov je možné kedykoľvek namietať a to zaslaním Vašej žiadosti na e-mailovú adresu tvav@tvav.sk.

6.2. Vaše údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

6.3. Naša internetová stránka používa cookies. Podrobnú informáciu o nich nájdete v sekcii Správa cookies. Cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie lepšej funkcionality našich webových stránok, spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, cookies, ktoré slúžia na marketingové účely, spracúvame na základe Vášho súhlasu. V prípade, ak chcete zakázať používanie a ukladanie cookies vo Vašom prehliadači, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate.

7. Vaše práva ako dotknutej osoby

7.1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom, ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

7.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

7.3. Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

7.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

7.5. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

 • Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

7.6. Právo namietať podľa čl. 21 GDPR

 • Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

7.7. Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

7.8. Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Obsah

1. Možnosti dodania tovaru

1.1. Osobný odber v sídle spoločnosti (Žilina)

1.2. Odberné miesto Balíkovo (SPS)

1.3. Doručenie kuriérom (SPS)

2. Dostupnosť tovaru a termín doručenia tovaru

3. Možnosti platby za tovar

2.1. V hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere

2.2. Dobierka

2.3. Prevodom na účet

2.4. Platba kartou

2.5. TatraPay

2.6 Platba na faktúru

1. Možnosti dodania tovaru

1.1. Osobný odber v sídle spoločnosti (Žilina)

Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v sídle našej spoločnosti na adrese Pribinova 8725/54, 010 01, Žilina počas otváracích hodín. Keď bude Vaša objednávka pripravená k odberu, budeme Vás notifikovať SMS a e-mailom. V sídle našej spoločnosti je za objednávku možné zaplatiť v hotovosti alebo kartou.

Cena: zdarma.

Mapa TV AV Elektronic

1.2. Odberné miesto Balíkovo (SPS)

Balíkovo je odberné miesto pre osobný odber a podaj zásielok Slovak Parcel Service priamo v partnerských prevádzkach ako sú obchody, čerpacie stanice či trafiky (mapa odberných miest). Odberné miesto umožňuje ľuďom v okolí jednoduché a rýchle vyzdvihnutie a podanie zásielky. Na vyzdvihnutie zásielky máte 7 dní.

Okrem partnerských prevádzok sú súčasťou Balíkova aj partnerské siete samoobslužných boxov (mapa odberných miest) v ktorých si môžete svoju zásielku vyzdvihnúť 24 hodín denne. Samoobslužné boxy sú bezkontaktnou a praktickou formou doručenia, ktorú uprednostňuje stále viac zákazníkov. Doba uloženia zásielky je 48 hodín.

O doručení do odberného miesta Vás bude Balíkovo informovať SMS-kou.

Cena: 6 €.

1.3. Doručenie kuriérom (SPS)

Kuriérska služba Vám tovar dovezie až k dverám. O odoslaní zásielky Vás budeme informovať e-mailom, jej pohyb a presné časové okno doručenia si budete môcť sledovať on-line.

Cena: 6 €.

2. Dostupnosť tovaru a termín doručenia tovaru

Dátum doručenia objednávky záleží od dostupnosti tovaru v objednávke a zvoleného spôsobu dodania tovaru.

Najväčší vplyv na dátum dodania má dostupnosť produktov. Vzhľadom na naše obmedzené skladové priestory väčšinu tovaru u nás nedržíme skladom a tovar teda vo väčšine prípadov objednávame z externých skladov našich servisných partnerov. Termíny dodania tovaru z externých skladov k nám sa v závislosti od servisného partnera líšia, niekoľko orientačných termínov je uvedených nižšie:

 • Samsung do 3 pracovných dní od objednania ak je tovar/diel skladom (inak dlhšie),
 • LG 3 - 5 dní od objednania ak je tovar/diel skladom (inak dlhšie),
 • Philips do 5 pracovných dní od objednania,
 • Panasonic do 5 pracovných dní od objednania.

Vysvetlenie označení skladových stavov jednotlivých produktov:

 • "Skladom" -  tovar je skladom v našom sídle. V tomto prípade tovar zvyčajne vieme pripraviť na osobný odber alebo odoslať ešte v deň spracovania objednávky a najneskôr nasledujúci pracovný deň.
 • "Na objednávku" - tovar je na externom sklade nášho servisného partnera. Takýto tovar zvyčajne vieme objednať ešte v deň spracovania objednávky a najneskôr nasledujúci pracovný deň. Tovar objednaný od nášho servisného partnera odosielame ešte v deň jeho doručenia k nám, najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Vplyv na dátum doručenia má aj počet kusov objednaného tovaru. Ak zistíme, že požadovaný počet kusov nie je k dispozícii, potom Vás budeme informovať. V prípade dlhšieho termínu dodania Vás budeme kontaktovať.

Tovar objednávame, odosielame a pripravujeme na odber iba v pracovných dňoch.

3. Možnosti platby za tovar

2.1. V hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere

V sídle našej spoločnosti zaplatíte v hotovosti alebo kartou pri preberaní tovaru.

2.2. Dobierka

Kuriérovi jednoducho zaplatíte v hotovosti alebo kartou pri preberaní zásielky.

2.3. Prevodom na účet

Po potvrdení objednávky nám peniaze pošlete na náš účet:

 • Tatra banka a číslo účtu vo formáte IBAN "SK2011000000002627816280" (prehľadnejšie s medzerami "SK20 1100 0000 0026 2781 6280"),
 • ako variabilný symbol uvediete číslo Vašej objednávky.

2.4. Platba kartou

Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami Visa, Visa Electron, VPay, Mastercard, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. Následne po kliknutí na tlačidlo "Objednávka s povinnosťou platby" budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a exspiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Služba CardPay akceptuje aj platby prostredníctvom Google Pay a Apple Pay.

Po pripísaní platby na náš účet dostanete potvrdenie e-mailom a Vaša objednávka sa začne pripravovať na expedíciu.

Bezpečnosť transakcie je garantovaná použitím technológie EMV 3-D Secure. V procese transakcie sa držiteľ karty identifikuje cez svoje EMV 3-D Secure heslo. Technológia EMV 3-D Secure je vyvinutá a podporovaná kartovými spoločnosťami Visa (Visa Secure) a Mastercard (Mastercard Identity Check).

2.5. TatraPay

Zaplatíte on-line zo svojho účtu v Tatra banke. Platba je okamžite pripísaná na náš účet, čo urýchli expedíciu objednávky.

2.6 Platba na faktúru

Za objednaný tovar zaplatíte prevodom na náš účet so štandardnou splatnosťou faktúry 14 dní (alebo podľa dohody).

Obsah

1. Nevyhovujúci tovar

2. Nesprávny alebo poškodený tovar

3. Tovar poškodený v záručnej dobe

1. Nevyhovujúci tovar

Ak ste obdržali tovar, ktorý ste si neobjednali, alebo je tovar poškodený, čo najskôr nás kontaktujte a pošlite nám fotografiu/fotografie tovaru. Ak sa Vám zdá, že balík je poškodený, odfoťte ho pred rozbalením a pošlite nám fotografiu/fotografie, aby sme mali dôkaz pre kuriérsku spoločnosť.

Následne nám poškodený alebo nesprávny tovar s protokolom vráťte osobne alebo poštou do nášho sídla.

Zásielka musí obsahovať sprievodný protokol o vrátení tovaru, respektíve vyplnený formulár Odstúpenie od zmluvy.

Po obdržaní zásielky Vám podľa dohody buď zašleme správny tovar, nepoškodený tovar alebo vrátime peniaze (vrátane poštovného, ak ste nám vrátili celú objednávku).

2. Nesprávny alebo poškodený tovar

Objednaný tovar (celú objednávku alebo len niektoré položky) nám môžete do 14 dní od doručenia vrátiť bez udania dôvodu a my Vám do 14 dní vrátime peniaze. Poštovné za dodanie tovaru k nám v tomto prípade hradíte Vy . Tovar musí byť nepoškodený a v pôvodnom obale. Vždy nás ale kontaktujte, my sa pokúsime pomôcť a vyriešiť problém, ktorý s tovarom máte.

Zásielka musí obsahovať sprievodný protokol o vrátení tovaru, respektíve vyplnený formulár Odstúpenie od zmluvy.

Ak chcete vymeniť tovar za iný, vytvorte si novú objednávku a odpočítame z jej výšky sumu za vrátený tovar. V tomto prípade hradíte poštovné k nám aj od nás Vy.

Tovar s protokolom nám môžete vrátiť v našom sídle alebo zaslať kuriérom, či poštou na adresu:

TV AV Elektronic s.r.o.
Pribinova 8725/54
010 01 Žilina

Odporúčame zásielku poistiť na hodnotu tovaru, ktorý nám posielate naspäť.

3. Tovar poškodený v záručnej dobe

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Záručným listom (vo forme dokladu o kúpe) je faktúra.

Záruka sa nevzťahuje na vonkajšie poškodenie tovaru, ani na vady spôsobené užívaním v rozpore s účelom, ktorému tovar slúži, vady alebo poškodenia spôsobené užívaním v rozpore s pokynmi výrobcu, drobné vady alebo poškodenia zodpovedajúce bežnému opotrebeniu bez relevantného vplyvu na funkčnosť tovaru, ani na vady alebo poškodenia spôsobené vplyvom nepredpokladaných (z pohľadu účelu, ktorému tovar slúži) fyzikálnych javov, prírodných síl alebo iných nežiadúcich vonkajších okolností.

Ak chcete tovar reklamovať, potom nás kontaktujte a pošlite nám fotografiu/fotografie tovaru. Následne nám tovar s protokolom vráťte osobne alebo poštou do nášho sídla.

Zásielka musí obsahovať sprievodný protokol o vrátení tovaru, respektíve vyplnený formulár Odstúpenie od zmluvy.

Po obdržaní zásielky Vám do 30 dní zašleme vyrozumenie o vybavení reklamácie a v prípade, ak reklamáciu uznáme, zašleme Vám opravený tovar, vymenený identický tovar (bez vád), náhradný tovar v hodnote do výšky reklamovaného tovaru (ak sa reklamovaný tovar nedá opraviť a Vy budete súhlasiť s takýmto vybavením reklamácie) alebo Vám vrátime kúpnu cenu reklamovaného tovaru, prípadne sa s Vami po dohode vysporiadame formou poskytnutia primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo aj iným obojstranne akceptovateľným spôsobom. V prípade, že reklamáciu nevybavíme v 30 dňovej lehote, máte právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny. V prípade uznanej reklamácie máte okrem uvedeného právo na úhradu nevyhnutných nákladov (poštovné), ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Ak reklamujete tovar počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamáciu môžeme zamietnuť len na základe odborného posúdenia (bez ohľadu na jeho výsledok znášame náklady na jeho vyhotovenie my).

Ak reklamujete tovar po uplynutí 12 mesiacov od kúpy a reklamáciu Vám neuznáme, vo vyrozumení o vybavení reklamácie Vás budeme informovať o tom, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba) za účelom preverenia nášho stanoviska. V prípade, že výsledok odborného posudku bude znieť vo Váš prospech, môžete reklamáciu uplatniť znova a my už nie sme oprávnení zamietnuť ju. Počas vykonávania odborného posúdenia neplynie záručná lehota. Ak je reklamovaný tovar zaslaný na odborné posúdenie nami označenej určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. V prípade, ak nevyužijete na odborné posúdenie nami označenú určenú osobu, náklady na odborné posúdenie a s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame len v prípade, ak z takéhoto odborného posúdenia vyplynie naša zodpovednosť za reklamovanú vadu. V tomto prípade sme povinní uhradiť Vám náklady na odborné posúdenie a s tým spojené účelne vynaložené náklady do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie.

 

Ako hľadať

28.02.2024

Obsah

1. Našepkávač a vyhľadávanie v e-shope

2. Vhodné modely zariadení (kompatibilita náhradných dielov a príslušenstva)

3. Označovanie zariadení

4. Označovanie náhradných dielov a príslušenstva

1. Našepkávač a vyhľadávanie v e-shope

Na rýchle vyhľadanie náhradného dielu alebo príslušenstva môžete využiť našepkávač, umiestnený v pravom hornom rohu stránky. Do textového poľa našepkávača stačí zadať kategóriu, značku, modelové číslo, či číslo náhradného dielu alebo príslušenstva (viac o označovaní náhradných dielov a príslušenstva si môžete prečítať v kapitole 4.). Našepkávač Vám následne ponúkne rýchle výsledky vyhľadávania, vyhovujúce náhradné diely alebo príslušenstvo. Napríklad ak do textového poľa našepkávača zadáte výraz "dialkovy ovladac hisense EN2BI27H (HT244182", potom Vám našepkávač ponúkne rýchly výsledok "Diaľkový ovládač Hisense EN2BI27H (HT244182)" (obrázok nižšie).

Našepkávač (desktop) Našepkávač (mobil)

V textovom poli našepkávača tiež môžete stlačiť klávesu Enter, alebo kliknúť (ťuknúť prstom) na ikonu s lupou a zobrazí sa Vám stránka s výsledkami vyhľadávania. Tieto výsledky si môžete ďalej filtrovať napríklad podľa výrobcu, dostupnosti, ceny, kategórií a podobne.

Našepkávač (výsledky)

Ak potrebný diel alebo príslušenstvo pre Vaše zariadenie nenájdete, potom nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese eshop@tvav.sk, zákazníckej linke +421 41 290 1910 a radi Vám pomôžeme. Do e-mailu môžete priložiť fotografie označení, ktoré sa nachádzajú na Vašom zariadení - podľa týchto informácií rýchlejšie a spoľahlivejšie preveríme dostupnosť vhodného náhradného dielu, či príslušenstva (viac o označovaní zariadení si môžete prečítať v kapitole 3.).

2. Vhodné modely zariadení (kompatibilita náhradných dielov a príslušenstva)

V popise náhradného dielu alebo príslušenstva je zvyčajne uvedený aj zoznam vhodných (kompatibilných) modelov zariadení (viac o označovaní zariadení si môžete prečítať v kapitole 3.). Napríklad diaľkový ovládač Hisense EN2BI27H (HT244182) je vhodný pre tieto modely zariadení (televízorov): H65B7300, H50B7300, H50B7100, H43B7100, H65B7500, H32B5600, H55B7500, H40B5600, H55B7300, H65B7100, H50B7100, H43B7500, H43B7300, H75B7510, H65B7500, H50B7300, H50B7500 a H55B7100 (obrázok nižšie a text v zelenom rámiku).

Vhodné modely

Tieto zoznamy vhodných zariadení nemusia byť úplné a priebežne ich dopĺňame. Ak sa model Vášho zariadenia v tomto zozname nachádza, potom je produkt pre model Vášho zariadenia vhodný. Ak sa model Vášho zariadenia v zozname nenachádza, potom nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese eshop@tvav.sk, zákazníckej linke +421 41 290 1910 a radi Vám pomôžeme. Do e-mailu môžete priložiť fotografie označení, ktoré sa nachádzajú na Vašom zariadení - podľa týchto informácií rýchlejšie a spoľahlivejšie preveríme dostupnosť vhodného náhradného dielu, či príslušenstva (viac o označovaní zariadení si môžete prečítať v kapitole 3.).

3. Označovanie zariadení

Každé zariadenie má svoje špecifické označenie. Dôležitým označením pre vyhľadanie vhodného náhradného dielu alebo príslušenstva je modelové číslo a modelová rada.

Modelové číslo a modelová rada sa najčastejšie nachádzajú vytlačené na štítku zariadenia. Tento štítok býva zvyčajne nalepený na zadnej, alebo spodnej strane zariadenia. Modelové číslo a modelová rada tiež môžu byť vygravírované, vyrazené, vystúpené (ako reliéf) alebo vytlačené na zadnej, či spodnej strane zariadenia.

Pozor na zamenenie si modelového čísla, alebo modelovej rady s inými informáciami. Napríklad na zariadeniach značky Philips býva uvedené "Philips NL-9206 AD-4 Drachten", čo je adresa sídla spoločnosti Philips v Holandsku. Podľa našich skúseností práve podľa tejto adresy sídla zákazníci vyhľadávajú náhradné diely, pričom sa nejedná o modelové číslo alebo modelovú radu.

Podľa modelového čísla a modelovej rady si v našom e-shope môžete ľahko skontrolovať kompatibilitu náhradného dielu alebo príslušenstva s Vaším zariadením. Tieto informácie sú uvedené v popise produktu (viac o kompatibilite náhradných dielov a príslušenstva si môžete prečítať v kapitole 2.).

Niekoľko príkladov na modelové číslo, modelovú radu zariadenia a ich umiestnenie ukazujú obrázky nižšie.

            

4. Označovanie náhradných dielov a príslušenstva

Každý náhradný diel alebo príslušenstvo má svoje špecifické označenie. Pri dieloch je týmto označením zvyčajne číslo náhradného dielu, napríklad tanier do mikrovlnnej rúry značky Samsung má ako číslo náhradného dielu "DE74-20102D". Pri príslušenstve je týmto označením najčastejšie modelové číslo, napríklad diaľkový ovládač pre televízory značky Hisense má modelové číslo "EN2BI27H". Aj príslušenstvo sa však niekedy považuje za náhradný diel a má svoje číslo, napríklad uvedený diaľkový ovládač pre televízory Hisense má číslo náhradného dielu "HT244182" a zároveň aj modelové číslo "EN2BI27H".

Číslo náhradného dielu a modelové číslo sa zvyčajne nachádzajú vytlačené na štítku náhradného dielu alebo príslušenstva. Tento štítok býva nalepený na zadnej, prednej, bočnej strane a môže byť umiestnený aj vo vnútri náhradného dielu alebo príslušenstva. Číslo náhradného dielu a modelové číslo tiež môžu byť vygravírované, vyrazené, vystúpené (ako reliéf) alebo vytlačené na zadnej, prednej, bočnej, či vnútornej strane náhradného dielu alebo príslušenstva.

V našom e-shope môžete ľahko vyhľadávať podľa čísla náhradného dielu a/alebo modelového čísla, tieto informácie sú uvedené priamo v názve daného dielu/príslušenstva (napríklad "Diaľkový ovládač Hisense EN2BI27H (HT244182)").

Niekoľko príkladov na číslo náhradného dielu, modelové číslo príslušenstva a ich umiestnenie ukazujú obrázky nižšie.

 

1. Riešenie sporov

1.1. Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou o nápravu (e-mailom na tvav@tvav.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, objednávku, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

1.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke Riešenie sporov online.

1.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.