Obsah

1. Základné ustanovenia

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

3. Zákonný dôvod, účel spracovania a doba uchovania osobných údajov

4. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

5. Prenos osobných údajov mimo EÚ

6. Použitie osobných údajov na profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie

7. Vaše práva ako dotknutej osoby

1. Základné ustanovenia

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t. j. osobou, ktorej osobné údaje spracúvame.

Prevádzkovateľ osobných údajov: spoločnosť TV AV Elektronic s.r.o., Pribinova 8725/54, Žilina  010 01, Slovensko, IČO 31587330, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1221/L.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje, prosím, prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy tvav@tvav.sk. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Osobné údaje získavame priamo od Vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.

2.2. Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

2.3. Vaše osobné údaje ste povinní poskytnúť ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Taktiež ste povinní poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi Vami a prevádzkovateľom.

2.4. Poskytnutie Vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť Vašu účasť uzatvorenie zmluvy s Vami, príp. jej plnenie.

2.5. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

2.6. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme (čl. 21 GDPR). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

3. Zákonný dôvod, účel spracovania a doba uchovania osobných údajov

Tu nájdete zoznam účelov, ich právne základy a dobu uchovávania Vašich osobných údajov.

3.1. Vytvorenie a správa užívateľského konta

 • Všetci registrovaní užívatelia tejto stránky majú  k dispozícii užívateľské konto, ktoré im umožňuje využívať služby, ktoré táto stránka ponúka. Všetky informácie o vytvorení a správe sa nachádzajú v sekcii Všeobecné podmienky účtu. Aké osobné údaje budú na tento účel spracúvané závisí do veľkej miery od toho, aké osobné údaje Vy sa mi nahráte na stránku resp. sprístupníte na stránke.
 • Právny základ: zmluvný vzťah
 • Doba uchovávania: do 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu

3.2. Spracovanie objednávok v e-shope a na predajniach

 • Na spracovanie objednávok z nášho e-shopu, prípadne na našich predajniach, potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje.
 • Právny základ: zmluvný vzťah
 • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia objednávky

3.3. Doručovanie objednávok a vratiek

 • Na doručenie objednávok z nášho e-shopu, prípadne doručenie vráteného alebo reklamovaného tovaru, potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje. Tieto údaje sú poskytnuté aj tretím stranám ako sú prepravné spoločnosti za účelom faktického doručenia zásielky.
 • Právny základ: zmluvný vzťah
 • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia objednávky

3.4. Spracovanie reklamácii

 • Na spracovanie vráteného tovaru a reklamácii potrebujeme spracúvať Vaše bežné osobné údaje ako sú meno a priezvisko, kontaktné údaje a fakturačné údaje.
 • Právny základ: zmluvný vzťah
 • Doba uchovávania: 5 rokov od vybavenia reklamácie

3.5. Účtovníctvo a daňová agenda

 • Účtovné doklady vystavené na základe objednávky v e-shope a niektoré údaje sú poskytnuté finančnej správe na splnenie si zákonných povinností.
 • Právny základ: zákon
 • Doba uchovávania: 10 rokov od vystavenia účtovného dokladu

3.6. Zákaznícka podpora

 • Zákazníci nás môžu kontaktovať na našej zákazníckej linke alebo emailovej adrese zákazníckej podpory. Ich osobné údaje (ak nám ich poskytnú) sú spracúvané pre účel zodpovedania otázok a vybavenia požiadaviek. V prípade kontaktovania formou telefonickej linky bude ich hovor nahrávaný. Ak sa otázka či požiadavka týka existujúcej objednávky, právnym základom spracovania je zmluvný vzťah vyplývajúci z uskutočnenej objednávky. V opačnom prípade je právnym základom oprávnený záujem a doba uchovávania je kratšia.
 • Právny základ: zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem (na poskytovaní kvalitnej zákazníckej podpory a riešení prípadných sťažností)
 • Doba uchovávania: 5 rokov alebo 3 mesiace

3.7. Kybernetická bezpečnosť

 • Aby sme vedeli chrániť naše servery a užívateľské kontá pred útokmi a spamom, potrebujeme zbierať a analyzovať záznamy o prístupoch na túto stránku. Automatizovanou alebo ručnou analýzou týchto záznamov dokážeme objaviť a blokovať pokusy o útoky alebo spam. V záznamoch sa okrem IP adresy nenachádzajú žiadne osobné údaje.
 • Právny základ: oprávnený záujem
 • Doba uchovávania: 6 mesiacov

3.8. Analytika používania portálu

 • Pre potreby zlepšovania služieb poskytovaných touto stránkou potrebujeme mať prístup k analytickým údajom v platformách ako Google Analytics a podobných. Spracúvané údaje sú anonymné a jediným potrebným identifikátorom je cookie, na ktorý nám môžete (ale nemusíte) dať súhlas.
 • Právny základ: súhlas
 • Doba uchovávania: 1 rok, respektíve do zmazania cookies
 • Možnosť odvolania súhlasu: v sekcii Správa cookies je možné odvolať súhlas pre jednotlivé kategórie cookies.

3.9. Kamerový systém

 • Naše sídlo a priestory sú monitorované kamerovým systémom pre účely ochrany majetku a zdravia našich zamestnancov a zákazníkov. Oznámenie o monitorovaní priestorov sa nachádza pri vstupe do priestorov.
 • Právny základ: oprávnený záujem (na ochrane majetku a zdravia)
 • Doba uchovávania: 14 dní

3.10. Nábor zamestnancov a spolupracovníkov

 • Pri nábore nových zamestnancov alebo spolupracovníkov spracúvame osobné údaje v nevyhnutnej miere pre potreby výberového konania na pozíciu, na ktorú sa kandidát hlási. V prípade, že nám kandidát dá osobitný súhlas na uchovanie jeho CV a údajov, môžeme kandidáta kontaktovať a pozvať na pohovor ak sa v budúcnosti otvorí relevantná pozícia pre jeho profil.
 • Právny základ: predzmluvný vzťah / súhlas
 • Doba uchovávania: 3 mesiace po ukončení náboru na pozíciu / 2 roky

4. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

4.1. V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

4.2. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 • poskytovatelia platobnej brány umožňujúce online platby,
 • poskytovatelia poštových a doručovacích služieb,
 • poskytovatelia služieb v oblasti spracovania objednávok a zákazníckej podpory e-shopu,
 • poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 • externí dodávatelia programátorských prác a správy systému,
 • spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi účtovných, auditných alebo personalistických služieb,
 • spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi,
 • spoločnosť zabezpečujúca nezávislé hodnotenie objednávok v e-shope,
 • advokát,
 • exekútor,
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 • banka.

4.3. V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

5. Prenos osobných údajov mimo EÚ

5.1. Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

6. Použitie osobných údajov na profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie

6.1. Vaše osobné údaje môžu byť použité na profilovanie zákazníckeho správania pre zlepšenie ponuky produktov. Údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, keďže výsledkom ich spracovania je všeobecné zlepšenie funkcionality e-shopu. Prostredníctvom vlastného algoritmu na základe produktov, ktoré ste v minulosti kúpili, vygenerujeme všeobecný zoznam odporúčaného tovaru. Produkty z tohto zoznamu sú viditeľné v sekcii "Obľúbené" na úvodnej stránke e-shopu. Proti tomuto spracovaniu údajov je možné kedykoľvek namietať a to zaslaním Vašej žiadosti na e-mailovú adresu tvav@tvav.sk.

6.2. Vaše údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

6.3. Naša internetová stránka používa cookies. Podrobnú informáciu o nich nájdete v sekcii Správa cookies. Cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie lepšej funkcionality našich webových stránok, spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, cookies, ktoré slúžia na marketingové účely, spracúvame na základe Vášho súhlasu. V prípade, ak chcete zakázať používanie a ukladanie cookies vo Vašom prehliadači, môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení vo Vašom prehliadači. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate.

7. Vaše práva ako dotknutej osoby

7.1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom, ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

7.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

7.3. Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

7.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

7.5. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

 • Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

7.6. Právo namietať podľa čl. 21 GDPR

 • Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

7.7. Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

7.8. Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.